Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het gevoerde beleid, in het bijzonder op de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de geregistreerde deskundigen.
De Raad van Toezicht zal het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over de onderwerpen die hij geraden acht.
De Raad van Toezicht behandelt bezwaren tegen bestuursbesluiten met betrekking tot het opnemen van deskundigen in het register en het verwijderen van deskundigen daaruit, conform het betreffende reglement.

Voor de Raad van Toezicht relevante Reglementen
Reglement RvT, 11-11-2021
Reglement van Bezwaar, 11-11-2021