FFO: Combinatie van expertises is noodzakelijk

Elke rechterlijke beslissing is zo goed als de informatie waarop deze is gebaseerd. Door een integrale, multidisciplinaire aanpak zijn financieel forensisch onderzoekers in staat om in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en haar juridische adviseurs een brede, zo nodig internationale onderzoeks- en juridische strategie op te zetten en uit te voeren en alle relevante gegevens te verzamelen om aan waarheidsvinding te doen.

Bij de uitvoering van forensische onderzoeken naar complexe vormen van financieel-economische criminaliteit dienen zich vaak onverwachts juridische, financiële, publicitaire, organisatorische, psychologische en onderzoekstechnische vraagstukken aan.

Elk heeft een eigen belang, roept nieuwe vragen op, heeft andersoortige gegevens nodig, vergt een ander soort onderzoek en heeft een eigen tijdpad. Het kunnen voldoen aan alle tussentijdse belangen is bijna onmogelijk, omdat veel belangen met elkaar conflicteren, in tijd, aandacht, maar vooral in financiële en reputationele consequenties.

Voor het kunnen doorgronden, inzichtelijk maken en oplossen van deze problemen op verschillende deelterreinen zijn uiteenlopende deskundigheden nodig, namelijk de eerdergenoemde financiële, juridische, operationele, psychologische en technische expertises.

Het weglaten van één of meerdere expertises leidt al snel tot een onvolledige analyse van het beschikbare feitencomplex, waardoor relevante feiten en omstandigheden niet worden onderkend, de samenhang met andere feiten en omstandigheden niet wordt vastgesteld, de context onvoldoende in kaart wordt gebracht en het risico van tunnelvisie opdoemt.

Deze risico’s en manco’s worden zelfs nog groter indien ook nog relevante externe gegevens niet in het onderzoek worden betrokken en de focus één of twee dimensionaal op slechts het interne deel van het gehele feitencomplex wordt gericht.

Door een integrale, multidisciplinaire aanpak kunnen zo nodig in de verschillende betrokken landen op effectieve en efficiënte wijze gegevens worden verzameld, juridische procedures worden geïnitieerd en kan uiteindelijk een gedegen resultaat worden geboekt.

Het gehele feitencomplex is inzichtelijk gemaakt, de individuen verantwoordelijk voor de onregelmatigheden zijn in juridische procedures ter verantwoording geroepen en zo mogelijk is een belangrijk deel van de aanwezige vermogensbestanddelen en verdwenen financiële middelen in beslag genomen en uiteindelijk aan de financiële instelling geretourneerd.

De kosten van een dergelijk onderzoek bedragen slechts een gedeelte van de financiële middelen die voor de cliënt zijn teruggehaald. Voor een verdere professionalisering van forensisch onderzoek naar financieel-economische criminaliteit is het noodzakelijk dat financieel forensisch onderzoekers door middel van een multidisciplinaire aanpak de volgende stap zetten, daarbij ondersteund door wetenschap en rechterlijke macht.