Privacyverklaring

Middels dit document informeren wij u omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website, over de omgang met aanvragen voor registratie en met persoonsgegevens van de bij het NFFI geregistreerde FFE en asp ffe.
Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij?
U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over het NFFI en de geregistreerden te weten komen. Wij verzamelen gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.

Digitale nieuwsbrief
Wij verzamelen uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie. Onderaan elke nieuwsbrief kunt u zich desgewenst afmelden voor toezending van onze Nieuwsbrieven. Uw mailadres wordt dan direct verwijderd uit ons bestand.

Aanmelding en Geregistreerde FFE/asp ffe
Meldt u zich aan voor registratie bij het NFFI dan dient u gegevens aan te leveren zoals die op het Aanvraagformulier worden gevraagd te verstrekken. Ten behoeve van de beoordeling van uw aanvraag worden uw gegevens verwerkt. Wordt u geregistreerd dan verwerkt het NFFI die gegevens van u. Een bij uw aanvraag verzonden identificatiebewijs wordt niet langer bewaard dan totdat u bent geregistreerd. Voor de overige gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:
 

GegevensBewaartermijn
Voor uw aanvraag tot registratie relevante gegevensIngeval van afwijzing tot 7 weken na afwijzingsbesluit, of zoveel langer als noodzakelijk in verband met aangetekend Bezwaar.
Voor uw registratie relevante gegevensIdentiteitsbewijs tot aan datum registratie.
Tot 3 jaar na beëindiging van uw registratie i.v.m. mogelijke hernieuwde registratie. Uw naam, geboortedatum, vakgebied, datum registratie en datum uitschrijving bewaren wij onbeperkt.
Alle voor uw registratie en herregistratie relevante gegevensZolang u bent geregistreerd, of uw registratie is opgeschort.
Na beëindigen van uw registratieUw naam, geboortedatum, vakgebied, datum registratie en datum uitschrijving bewaren wij onbeperkt.


Wie hebben toegang tot uw gegevens?
De Commissie van Toelating  heeft toegang tot uw volledige dossier dat bij de aanvraag is overlegd en gedurende de looptijd van uw registratie mogelijk is aangevuld.
Het Bestuur en Secretariaat hebben toegang tot uw gegevens voor zover die de weergave van uw registratie op de website en de geregistreerde activiteiten van permanente educatie betreffen.
 
Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Nieuwsbrief
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om uw onze nieuwsbrief te sturen dan wel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Aanvrager of geregistreerde
Bent u geregistreerd bij het NFFI als FFE of asp ffe dan maken wij uw gegevens openbaar in het register op de website van het NFFI en verstrekken uw gegevens aan relevante personen of organisaties die informatie opvragen voor de inzet van financieel forensisch experts. Ook kan het NFFI het register in het algemeen, en bij wijze van voorbeeld FFE of asp ffe in het bijzonder, onder de aandacht brengen van in het werk van NFFI of van de geregistreerden geïnteresseerde derden. Het NFFI sluit met alle geregistreerden een registratieovereenkomst waarin zulks wordt vastgelegd.

Deelnemer aan cursus door het NFFI gefaciliteerd of door NFFI geaccrediteerd
Het NFFI registreert uw naam en contactgegevens wanneer u zich registreert voor een door het NFFI gefaciliteerde cursus. Uw gegevens worden gebruikt voor de facturering van de cursus, voor communicatie met betrekking tot de cursus en voor het versturen van informatie met betrekking tot het NFFI. Uw naam en bedrijfsnaam kunnen worden weergegeven op een deelnemerslijst. Een deelnemerslijst wordt gedeeld met andere deelnemers aan dezelfde bijeenkomst.
Wanneer u deelneemt aan een door het NFFI geaccrediteerde cursus ontvangt het NFFI, van de organisator van de cursus, uw gegevens voor de registratie van PE-verplichtingen conform het PE- Reglement

Navraag na beëindiging van uw registratie
Het register van het NFFI bestaat om derden inzage te geven in de kwalificaties van geregistreerde FFE en asp ffe. De registratie  is bedoeld om aan te tonen dat zij in staat zijn om op te treden als door financieel forensisch expert. Het NFFI ontvangt vragen of bepaalde personen in het register zijn geregistreerd geweest. Dit kan in het kader van een juridische procedure waarbij zij betrokken zijn of waren, van belang zijn. In dat geval verstrekken wij aan de verzoeker, wiens belang wij marginaal toetsen, het vakgebied waarin u was geregistreerd en de begin- en einddatum van uw registratie.

Cookies

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Hyperlinks.
Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van het NFFI, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar invoert dan wel openbaar maakt.

Beveiliging.
De website van het NFFI wordt aangeboden via het “HTTPS-protocol”. Zo bent u er zeker van dat de website die u bezoekt ook de website van het NFFI betreft.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u die uit?
Als betrokkene heeft u rechten die het NFFI respecteert.

Recht op informatie
Bij uw aanvraag tot registratie is het duidelijk dat u uw gegevens verstrekt om in het register te worden opgenomen.

Recht van inzage
Zodra uw aanvraag is afgerond en u bent geregistreerd heeft u zelf inzage in uw gegevens via het openbare deel van de website van het NFFI. Voor inzage in het dossier van de Commissie van Toelating doet u een verzoek. Dit verzoek wordt veelal toegekend met uitzondering van informatie die interne aantekeningen van de Commissie betreffen.

Recht op rectificatie
Zodra uw registratie is gepubliceerd vragen wij u uitdrukkelijk om uw gegevens up-to-date te houden. De meeste gegevens kunt u zelf rectificeren na inlog op de website. Enkele gegevens zijn afgeschermd en kunnen alleen door het Bestuur of Secretariaat worden gewijzigd, al dan niet na toestemming van de Commissie van Toelating. Doet u in dat geval een verzoek tot rectificatie.

Recht op gegevenswissing, Recht op beperking van de verwerking, Recht van bezwaar
Recht op gegevenswissing, op beperking van de verwerking en recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens betekent in de praktijk dat uw registratie word doorgehaald en u niet langer zichtbaar bent in het register. Na afloop van de bewaartermijnen wissen wij uw gegevens, behoudens die gegevens die wij onbeperkt bewaren.

Recht op overdraagbaarheid
De gegevens die wij van u in dossier hebben kunnen wij u in digitaal formaat ter hand stellen op uw verzoek. Na afloop van de bewaartermijnen wissen wij uw gegevens.

Recht niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen
Het NFFI doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. De openbare website biedt bezoekers de mogelijkheid om op basis van zoekcriteria experts te selecteren die aan hun criteria voldoen.

Hoe doet u een verzoek?
Indien u een verzoek wilt doen om de bovenstaande rechten uit te oefenen of indien u vragen heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen. Gebruikt u daartoe het mailadres privacy@nffi.nl. Het NFFI reageert zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 4 weken.

Wijzigingen.
Het NFFI behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut NFFI
Versie: 6 april 2021