Reglement

Reglement Essay en Moot Court wedstrijd 2021-2022
Nederlands Financieel Forensisch Instituut

Teneinde de professionaliteit van financieel forensisch onderzoek inzichtelijk te maken, te stimuleren en verdergaand onder de aandacht te brengen organiseert het NFFI een Essay en Moot Court wedstrijd. Deze bestaat uit vier categorieën:
I. Het schrijven van een vaktechnisch essay over een zelf te kiezen relevant onderwerp.
II. Het schrijven van een plan van aanpak voor een financieel forensisch onderzoek (al dan niet gerelateerd aan onderwerp uit I).
III. Het schrijven van de body van een onderzoeksrapport op een specifiek aspect (al dan niet gerelateerd aan I en/of II).
IV. Het invullen van een geding als deskundige in de vorm van een moot court.

Deelnemers

 • Categorie I staat open voor professionals en studenten.
 • Categorieën II, III en IV staan open voor professionals.
 • Deelnemen staat vrij aan personen die op minimaal HBO niveau studeren of op minimaal HBO werk- en denkniveau werkzaam zijn op een voor de financieel forensische onderzoekspraktijk relevant vakgebied.
 • Het onderwerp van het essay betreft een voor de financieel forensische onderzoekspraktijk relevant onderwerp.
 • Deelnemen geschiedt op individuele basis. Het is toegestaan om overleg te hebben met één of meer professionals (al dan niet ook Deelnemer(s)), maar dat moet (over en weer) expliciet in de ingeleverde documenten tot uitdrukking worden gebracht.
 • Professionals kunnen na elke categorie stoppen, maar om aan een volgende categorie deel te nemen, moet aan alle voorliggende categorieën deelgenomen zijn.
 • In de eerste twee categorieën vallen per categorie de laatste 25% van de deelnemers af.[1] Na de derde categorie blijven de beste drie deelnemers over.
 • Om uiteindelijk winnaar te kunnen worden in Categorie IV moet aan alle voorgaande categorieën zijn deelgenomen.

Aanmelden

 • Deelnemen kan door vóór de opgegeven startdatum in te schrijven op het mailadres emc@nffi.nl.
 • Aanmelden kan door opgave van naam, contactgegevens, vakgebied en voorgenomen onderwerp. Het NFFI kan om aanvullende informatie vragen.
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Eisen aan het essay in Categorie I

 • Ieder essay wordt vergezeld van een begeleidend schrijven waarin de deelnemer aantoont op minimaal HBO niveau te studeren of op HBO werk- en denkniveau werkzaam te zijn op een voor de financieel forensische onderzoekspraktijk relevant vakgebied.
 • Essays mogen een (deels) fictieve situatie behandelen.
 • Voor zover essays gebaseerd zijn op ware gebeurtenissen of onderzoeken, zijn alle ingezonden documenten adequaat geanonimiseerd.
 • Alle documenten zijn in het Nederlands opgesteld.
 • Essays in de categorie I omvatten minimaal 2.000 en maximaal 2.750 woorden.

Eisen aan het schrijven van een plan van aanpak in Categorie II

 • Het plan van aanpak in “Categorie II zal betrekking moeten hebben op een casus die een maand voorafgaand aan de inleverdatum aan de Deelnemer zal worden verstrekt.
 • Het Plan van Aanpak behandelt de aanpak van de in de casus geschetste problemen.
 • Het plan van aanpak zal minimaal 2.000 en maximaal 2.750 woorden omvatten.

Eisen aan het schrijven van de body van een onderzoeksrapport in Categorie III

 • Het onderzoeksrapport in Categorie III zal betrekking moeten hebben op een casus die een maand voorafgaand aan de inleverdatum van deze derde categorie aan de Deelnemer zal worden verstrekt, voor zover deze gegevens niet in de verstrekte casus zijn opgenomen.[2]
 • De body van het onderzoeksrapport zal minimaal 2.000 en maximaal 2.750 woorden omvatten.

Eisen aan het deelnemen aan de moot court in Categorie IV

 • Deelname aan de moot court zal betrekking hebben op een casus die een maand voorafgaand aan de Deelnemer zal worden verstrekt.
 • Deelname aan de moot court zal individueel plaatsvinden zonder ondersteuning van anderen.
 • De moot court zal ongeveer 20 minuten duren.
 • Gedurende de moot court kan de professional bevraagd worden op alle onderwerpen die relevant kunnen zijn voor het optreden als deskundige.

Beoordeling van de deelnemende professionals

 • Alle essays, plannen van aanpak en de onderzoeksrapporten worden beoordeeld op de aspecten:
  • Originaliteit.
  • Vaktechnische juistheid.
  • Consistentie, logiciteit en taalkundige juistheid.
  • Juridische juistheid in relatie tot de functie van FFO in het juridische proces.
 • De essays, plannen van aanpak en de onderzoeksrapporten worden beoordeeld door een commissie van minimaal 3 personen, samengesteld uit personen werkzaam op de voor de beoordeling relevante vakgebieden.
 • De beoordeling is niet vatbaar voor debat.

Waardering van de essays van de studenten

 • Essays worden gewaardeerd met een score van 0-100 punten.
 • De beste drie essays worden gepubliceerd op de website van het NFFI en anderszins in (social) media bekend gemaakt. Voor publicatie is een minimale score van 70 punten vereist.
 • De student met het hoogst gewaardeerde essay ontvangt naast eeuwige roem en erkenning van de beroepsorganisatie voor deze uitzonderlijke presentatie in het jaar 2021/2022 een bronzen beeldje met opschrift.

Waardering van de ingezonden stukken van de professionals

 • Elk van de ingeleverde documenten wordt gewaardeerd met een score van 0-100 punten.
 • De beste drie inzendingen van categorie I, II en III, worden gepubliceerd op de website van het NFFI en anderszins in (social) media bekend gemaakt. Voor publicatie is een minimale score van 70 punten vereist.
 • De uiteindelijke winnaar van de moot court krijgt naast eeuwige roem en erkenning van de beroepsorganisatie voor deze uitzonderlijke presentatie in het jaar 2021/2022 een bronzen beeldje met opschrift.
 • Deelnemers die hebben deelgenomen aan de categorieën I, II, III en IV en daarbij per onderdeel minimaal 70 punten hebben behaald, kunnen indien zij aan de overige eisen voor registratie bij het NFFI voldoen, kosteloos geregistreerd worden bij het NFFI, voor de duur van twee jaar.

Verwerking van persoonsgegevens

 • Het NFFI verwerkt persoonsgegevens van Deelnemers om met hen te communiceren over deelname aan de Essay en Moot Court wedstrijd.
 • Namen van Deelnemers worden gepubliceerd op de website van het NFFI.
 • Namen van prijswinnaars worden gepubliceerd op de website van het NFFI en gebruikt in andere uitingen van het NFFI, zowel digitaal als in druk.

Planning
Aanmelding Deelnemers                   – tot 1 oktober 2021
I. Vaktechnisch essay
Indienen vóór 31 oktober 2021          – beoordeling 30 november
II. Plan van aanpak voor een FFO
Indienen vóór 28 februari 2022          – beoordeling 31 maart
III. Body van onderzoeksrapport
Indienen vóór 31 mei 2022                – beoordeling 31 juni
IV. Moot Court in overleg te plannen

Deelnemers die kwalificeren voor registratie bij het NFFI kunnen na de Moot Court hun aanvraag tot registratie indienen.

Vragen
Vragen over Essay en Moot Court wedstrijd 2021-2022 kunt u stellen op het mailadres emc@nffi.nl.

26 mei 2021.


[1] De eventuele afronding naar boven of beneden geschiedt door de beoordelingscommissie op basis van het aantal deelnemers, de kwaliteit van de ingeleverde essays en andere relevante factoren.

[2] Zie NFFI.nl, Onderzoeksprotocol NFFI pagina 10 e.v. De “body” betreft de onderdelen “Normatieve kader”, “Feiten en omstandigheden” en “Antwoorden op de onderzoeks-vragen”.